Menü Kapat

ETKİNLİĞİN KAPSAMI

İş sağlığı ve güvenliğinin temel amacı sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulmasıdır. Çalışma ortamındaki güvenliği etkileyen en önemli faktörün insan faktörü olduğu göz önüne alındığında çalışanlara yönelik verilecek eğitimlerin önemi daha net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Çalışan eğitimlerinin etkili ve verimli bir şekilde planlanması ve uygulanması çalışanların çalışma ortamında muhtemel tehlike ve risklere yönelik farkındalıklarını artırarak daha güvenli bir çalışma ortamı sağlayacaktır. Ayrıca çalışanlara yönelik yapılan etkili eğitimler çalışanların performanslarını artırarak kurumun başarısını da etkileyecektir. Etkili çalışan eğitimlerinin gerçekleştirilebilmesi için bu eğitimlerde aktif rol alan iş güvenliği uzmanlarının özellikle teknoloji destekli yetişkin eğitiminde yeterliliklere sahip olması ve çalışanlara yönelik etkili eğitimler planlayabilmesi gereklidir. Bu bağlamda  lisansüstü düzeyde öğrenim gören iş güvenliği uzmanlarının bu eğitimlerin verimliliği, niteliği ve planlaması ile ilgili bilgilere sahip olması, bilgilerini saha çalışmalarına yansıtması konusunda iyi bir yaygın etkiye sahip olacaktır. Nitekim İş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında önemli görülen çalışan eğitimlerinde, çalışanlarda algılanan faydayı artırmak ve bu eğitimlerin gerekliliğine inanması eğitimden beklenen verimliliği artırmak için önemlidir. Alan yazında iyi hazırlanmış eğitim programlarının çalışanların performansını artırdığı vurgulanmakta ve iyi planlanmış eğitimler çalışanların tutum ve davranışlarını işletmenin arzu ettiği düzeyde değiştirme etkisine sahip olduğu ifade edilmektedir (Kestane, 2001; Turan Hot, 2017; Ergül, 2006). Dolayısıyla iş güvenliği uzmanı lisansüstü öğrencilerinin çalışan eğitimi sürecini iyi bir şeklide yönetebilmesi için eğitimsel kavramları, eğitim verilecek alandaki ihtiyacı belirleme, eğitimde kullanılacak teknolojik araç ve gereçleri, eğitim verme türlerini, eğitimi planlama ve uygulama süreçlerini ve çalışanlarla etkili iletişim tekniklerini bilmesi gerekmektedir. Var olan çalışan eğitimleri incelendiğinde yetişkin eğitimi çerçevesinde ele alınması ve teknoloji entegrasyonu açısından sınırlı olduğu düşünülmektedir. Bu çerçevede özellikle lisansüstü iş güvenliği uzmanlarının yeni teknolojilere uyum sağlayabilen, bu teknolojileri bilinçli bir şekilde çalışan eğitimlerine entegre edebilen kişiler olarak kendilerini geliştirmeli ve rol model olmalıdırlar

Bu eğitim,    web 2.0 teknolojileri ve çalışan eğitimi ve eğitim teknolojileri gibi alanları bir araya getirerek İSG bilincini, farkındalığını artırmayı hedefleyen disiplinler arası bir yapıdadır. İlgili alanların bir araya getirilmesiyle iş güvenliği uzmanlarının öğretimin artık vazgeçilmez bir parçası haline gelen teknolojik araçların çalışan eğitimlerine entegre etme noktasında çoklu bakış açısı sunulabilecektir.

Bu çalışma kapsamında çevrimiçi olarak Zoom uygulaması üzerinden teorik ve uygulamalı bir bilimsel eğitim etkinliği düzenlenecektir. Başarı kriteri göz önünde bulundurularak belirlenecek 30 lisansüstü öğrencisine Web 2.0 teknolojisi destekli çalışan eğitimini düzenlenmesiyle; öğrencilerin alanlarında çalışmalar yapmaları teşvik edilecek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunulacaktır. Eğitim kapsamında  lisansüstü öğrenim gören iş güvenliği uzmanlarına, web 2.0 teknolojisini çalışan eğitimine entegre etme kazandırmaya yönelik etkinliklere odaklanılmıştır. Eğitimin konu başlıkları; “İSG Çalışan Eğitimleri ve Mevzuat”, ”Etkili İletişim” “Dijital Yeterlilikler”, “Eğitimde Temel Kavramlar”, “Yetişkin Eğitimi”, “Çalışan Eğitimlerinde İhtiyaç Analizi”, “Çalışan Eğitimlerinin Planlanması”, “Çalışan Eğitiminde Web 2.0 Destekli İçerik Geliştirme Araçları” şeklinde planlanmıştır. Ayrıca eğitimde web 2.0 teknolojileri üzerinde yoğunlaşılarak uygulamalı eğitimlerle katılımcılar desteklenecektir. Program sonunda katılımcıların çalışan eğitimlerinde verilen kendilerinin seçecekleri kazanımları yansıtmaları ve seçtikleri bir teknoloji üzerinden geliştirdikleri içerikleri çalışan eğitimine nasıl entegre edeceklerine dair etkinlik planlarını sunmaları beklenecektir. Eğitimlerin 30 kişilik katılımcı grubu ile çevrimiçi olarak Zoom uygulaması üzerinden yürütülmesi planlanmaktadır. Atölye çalışmalarında katılımcıların en fazla 5 kişi olacak şekilde kendi gruplarını oluşturmaları istenerek, Zoom uygulaması üzerinde farklı alt çalışma odalarına “Breakout Room” transfer edilmesi sağlanacak ve atölye çalışmalarını bu alt odalarda gerçekleştireceklerdir.